ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z KINA „KULTURA"

PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2

 

W trosce o bezpieczeństwo widzów wprowadza się zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kinie KULTURA. Zachęcamy do zakupu biletu drogą online lub płatnością kartą w kasie kina.

 

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

1.W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład godzin funkcjonowania kina i ilość widzów zostają zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.

2.W seansie mogą brać udział tylko widzowie zdrowi, nie objęci kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.Wchodząc na teren kina należy poddać się mierzeniu temperatury i zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone są przy wejściu.

4.Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Maseczkę należy założyć  przed wejściem do budynku

5. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali.

6. Widzowie mogą zajmować tylko miejsca wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

7. Widzowie podczas seansu zajmują rzędy naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

8. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

* widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

* widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

* osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

9. Po każdym seansie przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla widzów.

10. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kinie należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym).

11. Widzowie posiadający zakupione wcześniej bilety oraz wypełnione odpowiednie  oświadczenie, przychodzą na seans nie wcześniej niż 15 min. przed jego rozpoczęciem.

12.Opuszczając kino widzowie powinni pamiętać o zachowaniu wymaganej przepisami prawa odległości.

13.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus W trakcie zakupu biletów on-line lub przed wejściem na seans widzowie podają swoje dane kontaktowe. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i przechowywane będą przez okres 3 tygodni.REGULAMIN Kina KULTURA


Regulamin określa zasady korzystania z Kina KULTURA podczas projekcji filmowych w Domu Kultury - Miejskim Ośrodku Kultury,

Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów i umożliwienie przyjemnego przebywania

w obiekcie.

 

  1. Wstęp na seans do  Kina KULTURA jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

  2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w Kinie KULTURA zabrania się:

a/ dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku

        (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

b/ korzystania z telefonów komórkowych,

c/ spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym elektronicznych),

d/ wnoszenia i spożywania na sali kinowej produktów spożywczych i napojów,

e/ wnoszenia na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,

f/ prowadzenia handlu, akwizycji, itp.,

g/ niszczenia mienia Kina, np. poprzez kładzenie nóg na fotelach kinowych,

h/ głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w imprezie.


3. W razie naruszenia któregokolwiek z podpunktów pkt.2, pracownik Kina KULTURA ma prawo interwencji (przerwanie seansu lub wyproszenie osoby naruszającej Regulamin).

4. Za rzeczy pozostawione w Sali Kina KULTURA MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności.

5. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić porządek.

6. Wszelkie dokonane zniszczenia lub uszkodzenia będą zgłaszane na Policję (sala Kina KULTURA jest monitorowana), a sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

7. W piątki i soboty (okazjonalnie również w inne dni, o ile organizowane są projekcje filmowe) można zakupić bilety na seanse prezentowane w danym tygodniu. Kasa jest czynna na 2 godziny przed pierwszym seansem.

8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (patrz pkt. 12 i 14) zwrot za bilety na film będzie dokonywany tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu.

9. Na projekcje filmów w systemie cyfrowym obowiązują ceny biletów: Normalny -20 zł, Ulgowy 15 zł, Seanse dla dzieci - 15 zł. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku życia /za okazaniem ważnej legitymacji/. Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

10. Na projekcje filmów w systemie 3D Kino KULTURA sprzedaje dodatkowo okulary do wielokrotnego użytku.

11. Pracownik Kina ma prawo odmówić sprzedaży biletu osobie zachowującej się niekulturalnie wobec innych Klientów bądź pracowników Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

12. W przypadku niedostarczenia kopii przez dystrybutora lub w innych nieprzewidzianych sytuacjach Kino KULTURA może odwołać seans filmu. Zwrot za bilety odbywa się tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu.

13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w Kinie tylko  pod opieką osób dorosłych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kino KULTURA należy zgłaszać pisemnie do Dyrektora MOKSiR. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

 

 

 

Kino KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Ul. St. Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie