Kup bilet online


REGULAMIN Kina KULTURA


Regulamin określa zasady korzystania z Kina KULTURA podczas projekcji filmowych w Domu Kultury - Miejskim Ośrodku Kultury,

Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów i umożliwienie przyjemnego przebywania

w obiekcie.

 

  1. Wstęp na seans do  Kina KULTURA jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

  2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w Kinie KULTURA zabrania się:

a/ dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku

        (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

b/ korzystania z telefonów komórkowych,

c/ spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym elektronicznych),

d/ wnoszenia i spożywania na sali kinowej produktów spożywczych i napojów,

e/ wnoszenia na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,

f/ prowadzenia handlu, akwizycji, itp.,

g/ niszczenia mienia Kina, np. poprzez kładzenie nóg na fotelach kinowych,

h/ głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w imprezie.


3. W razie naruszenia któregokolwiek z podpunktów pkt.2, pracownik Kina KULTURA ma prawo interwencji (przerwanie seansu lub wyproszenie osoby naruszającej Regulamin).

4. Za rzeczy pozostawione w Sali Kina KULTURA MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności.

5. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić porządek.

6. Wszelkie dokonane zniszczenia lub uszkodzenia będą zgłaszane na Policję (sala Kina KULTURA jest monitorowana), a sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

7. W piątki i soboty (okazjonalnie również w inne dni, o ile organizowane są projekcje filmowe) można zakupić bilety na seanse prezentowane w danym tygodniu. Kasa jest czynna na 2 godziny przed pierwszym seansem.

8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (patrz pkt. 12 i 14) zwrot za bilety na film będzie dokonywany tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu.

9. Na projekcje filmów w systemie cyfrowym obowiązują ceny biletów: Normalny -15 zł, Ulgowy 12 zł, Seanse dla dzieci - 12 zł. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku życia /za okazaniem ważnej legitymacji/. Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

10. Na projekcje filmów w systemie 3D Kino KULTURA sprzedaje dodatkowo okulary do wielokrotnego użytku.

11. Pracownik Kina ma prawo odmówić sprzedaży biletu osobie zachowującej się niekulturalnie wobec innych Klientów bądź pracowników Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

12. W przypadku niedostarczenia kopii przez dystrybutora lub w innych nieprzewidzianych sytuacjach Kino KULTURA może odwołać seans filmu. Zwrot za bilety odbywa się tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu.

13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w Kinie tylko  pod opieką osób dorosłych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kino KULTURA należy zgłaszać pisemnie do Dyrektora MOKSiR. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

 

 

 

Kino KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Ul. St. Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów