REGULAMIN E-SPRZEDAŻY W KINIE „KULTURA" W CHOJNOWIE


Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie kino.chojnow.eu. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.


§1 Definicje
1. Regulamin - niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do Kina „Kultura" za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.
2. Kupujący - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do Kina „Kultura" za pośrednictwem sieci Internet.
3. Kino - Kino „Kultura" ul. Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów
4. Bilet - znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w
Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie e-maila.
5. Cena Biletu - cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
6. Seans - projekcja utworu audiowizualnego - filmu - na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
7. Serwis - system umożliwiający zakup biletów do Kina „Kultura" za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie kino.chojnow.eu
8. Operator Płatności - Centrum Rozliczeniowe t-pay.com, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kina „Kultura" dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.


§ 2 Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Seanse.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
3. Dane kontaktowe służące do komunikacji konsumentów z kinem zawarte są na stronie internetowej Kina, do którego kupowany jest Bilet.


§ 3 Wymogi techniczne dla zakupu Biletu poprzez Serwis
Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
1. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest:
a. oprogramowanie obsługujące pliki w formacie PDF,
b. drukarka komputerowa oraz biały papier.


§ 4 Zasady zakupu biletu w Serwisie
1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać najpóźniej na dobę przed rozpoczęciem wybranego Seansu filmowego. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
2. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Kino „Kultura" od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. Opłata za złożone zamówienie powinna nastąpić nie później niż w ciągu 5 min od momentu zaznaczenia miejsc na Sali kinowej, których ma dotyczyć bilet.
4. Kino „Kultura" niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.


§ 5 Cena
1. Kupno Biletu na Seans za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.


§ 6 Zasady posługiwania się biletem
1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
 bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową,
3. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
4. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.
6. Kino „Kultura" zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.


§ 7 Zasady zwrotu Ceny
1. Zwrot Ceny uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się Seansu z przyczyn leżących po stronie Kina „Kultura".
2. Celem otrzymania zwrotu należy:
zgłosić się do kasy kina, do którego bilet został zakupiony, oraz podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
3. Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.


§ 8 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Kino w celach realizacji sprzedaży i rezerwacji biletów a także w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych. Pod warunkiem uzyskania przez Kino „Kultura" odrębnej zgody Kupującego, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Kino. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do
dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej kino.chojnow.eu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Kino „Kultura" i wchodzi z dniem podpisania.


Regulamin e-sprzedaży biletów na stronie bilety.chojnow.eu (135.03 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie